A+ A A-


Депутаты призывают отстаивать независимость и бороться за демократическое устройство страны

Оцените материал
(8 голосов)

9 февраля в Минске прошло собрание депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го и 13-го созывов. Именно эти люди являются носителями легитимности, поскольку выборы, на которых они были избраны, проходили честно и свободно и были признаны не только участниками и наблюдателями, но и международным сообществом.

 

Депутаты обратились к гражданам страны с призывом отстаивать суверенитет и независимость страны, а также демократическое устройство страны, которые зафиксированы в Конституции Республики Беларусь, принятой 25 лет назад.


Текст обращения:

 


КАНСТЫТУЦЫІ НЕЗАЛЕЖНАЙ БЕЛАРУСІ 25 ГОД!

ЗВАРОТ
групы дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га і 13-га скліканняў да беларускага народа


Шаноўныя суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь!

15 сакавіка 1994 года Вярхоўны Савет Беларусі 12-га склікання пасля вялікіх і надзвычай напружаных спрэчак, якія адбываліся на працягу амаль чатырох гадоў, прыняў першую Канстытуцыю незалежнай Рэспублікі Беларусь. Паводле зацверджанага 15 сакавіка 1994 года Асноўнага закона нашай дзяржавы былі выбраныя першы яе Прэзідэнт, легітымны склад парламента – Вярхоўнага Савета 13-га склікання, сфарміраваныя новыя органы выканаўчай улады і Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь.

У самым першым артыкуле нашага Асноўнага Закона зафіксаваны палажэнні, стратэгічна важныя для існавання ўсёй нашай нацыі цяпер і ў будучыні:
«Рэспубліка Беларусь — унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава.
Рэспубліка Беларусь валодае вяршэнствам і паўнатой улады на сваёй тэрыторыі, самастойна ажыццяўляе ўнутраную і знешнюю палітыку.
Рэспубліка Беларусь абараняе сваю незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, канстытуцыйны лад, забяспечвае законнасць і правапарадак».

У артыкуле 18 Канстытуцыі недвухсэнсоўна вызначана:
«Рэспубліка Беларусь у сваёй знешняй палітыцы зыходзіць з прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы сілай, непарушнасці межаў, мірнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва ўнутраныя справы і іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў міжнароднага права.
Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю тэрыторыю бяз’ядзернай зонай, а дзяржаву — нейтральнай».

Такім чынам, асэнсоўваючы сябе паўнавартасным суб’ектам супольнасці народаў свету, пацвярджаючы сваю прыхільнасць да агульначалавечых каштоўнасцяў, грунтуючыся на сваім неад’емным праве на самавызначэнне, абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці, Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь у прынятай Канстытуцыі сцвердзіў суверэнітэт і незалежнасць нашай дзяржавы як найвялікшую каштоўнасць для кожнага грамадзяніна Беларусі.

Незалежнасць Беларусі – гэта набытак не толькі сённяшняга пакалення, але і нашых продкаў; яна таксама належыць нашым нашчадкам. Суверэнітэт краіны не можа быць абмежаваны або скасаваны праз рашэнні любых дзяржаўных асоб і органаў, нават праз рэферэндум.
Незалежнасць і дзяржаўны суверэнітэт адкрываюць шлях да росквіту Айчыны, спрыяюць умацаванню стасункаў нашай краіны з міжнароднай дэмакратычнай супольнасцю народаў.

Згодна з арт. 3 нашай Канстытуцыі, «адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца народ». У сувязі з гэтым мы, дэпутаты Вярхоўнага Савета 12-га і 13-га скліканняў, заклікаем усіх грамадзян краіны і ўсіх суайчыннікаў за мяжой згуртавацца вакол дасягнутай Незалежнасці нашай Бацькаўшчыны і зрабіць усё магчымае, каб на вякі захаваць і замацаваць суверэнітэт нашай дзяржавы!

Прынята сходам групы дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 12-га і 13-га скліканняў.
9 лютага 2019 г., горад Мінск

-------

УВАГА! Паводле рашэння сходу, тыя дэпутаты Вярхоўнага Савета 12-га і 13-га скліканняў, якія з розных прычын не маглі прыняць у ім удзел, могуць далучыцца да гэтага Звароту, даслаўшы да 15 сакавіка г.г. пісьмовае паведамленне пра гэта на адрас электроннай пошты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
або на паштовы адрас рэдакцыі “Народнай волі”.

--------


КОНСТИТУЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ – 25 ЛЕТ!

ОБРАЩЕНИЕ
группы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го и 13-го созывов к белорусскому народу

Дорогие соотечественники, граждане Республики Беларусь!

15 марта 1994 года Верховный Совет Беларуси 12-го созыва после чрезвычайно напряженных дебатов, продолжавшихся около четырех лет, принял первую Конституцию независимой Республики Беларусь. Согласно утвержденному 15 марта 1994 года Основному закону нашего государства были избраны его первый Президент, легитимный состав парламента - Верховного Совета 13-го созыва, сформированы новые органы исполнительной власти и Конституционный суд Республики Беларусь.

В самой первом статье нашего Основного Закона зафиксированы положения, стратегически важные для существования всей нашей нации ныне и в будущем:
«Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое государство.
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.
Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок».

В статье 18 Конституции недвусмысленно определено:
«Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.
Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным».

Таким образом, осознавая себя полноправным субъектом сообщества народов мира, подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития белорусского государственности, Верховный Совет Республики Беларусь в принятой Конституции провозгласил суверенитет и независимость нашего государства как величайшую ценность для каждого гражданина Беларуси.

Независимость Беларуси является достоянием не только нынешнего поколения, но и наших предков; она также принадлежит нашим потомкам. Суверенитет страны не может быть ограничен либо отменен решениями любых государственных лиц и органов и даже референдумом.

Независимость и государственный суверенитет открывают путь к процветанию Отчизны, содействуют укреплению контактов нашей страны с международным демократическим сообществом.

Согласно ст. 3 нашей Конституции, «единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ». В связи с этим мы, депутаты Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, призываем всех граждан страны и соотечественников, живущих за ее пределами, сплотиться вокруг Независимости нашей Родины и сделать всё возможное, чтобы на века сохранить и закрепить суверенитет нашего государства!

Принято собранием группы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 12-го и 13-го созывов.

9 февраля 2019 года, город Минск

--------------

 

25 years of the Constitution of independent Belarus!

Appeal
of the group of the Supreme Council Deputies of the 12th and 13th Convocations to the Belarusian people

Dear compatriots, citizens of the Republic of Belarus!

On March 15, 1994, the Supreme Council of Belarus of the 12th Convocation after long and extremely intensive debates, which had been held for almost four years, adopted the first Constitution of the independent Republic of Belarus. According to the approved Basic Law of our state, its first President, the legitimate Parliament (the Supreme Council of the 13th Convocation) were elected and simultaneously new executive bodies and the Constitutional Court of the Republic of Belarus were formed.

In the initial article of the Basic Law the regulations that are strategically important for the current and further existence of our nation have been established:
"The Republic of Belarus shall be a unitary, democratic, social state based on the rule of law. The Republic of Belarus shall have supreme control and absolute authority in its territory and shall implement domestic and foreign policy independently.
The Republic of Belarus shall defend its independence and territorial integrity, its constitutional system, and safeguard legality and law and order."

Article 18 of the Constitution explicitly defines:
"In its foreign policy the Republic of Belarus shall proceed from the principles of the equality of states, the non-use or threatening of use of force, the inviolability of frontiers, the peaceful settlement of disputes, non-interference in internal affairs, and other universally acknowledged principles and standards of international law.
The Republic of Belarus shall endeavor to make its territory a nuclear-free zone and the State neutral."

Therefore, acting as a full subject of the world’s community of peoples, reaffirming its commitment to universal values, based on its inalienable right to self-determination, relying on the centuries-old history of the development of Belarusian statehood, the Supreme Council of the Republic of Belarus declared the sovereignty and independence of our state as the greatest value for each citizen of Belarus.

The independence of Belarus is the property of not only the current generation, but also of our ancestors; it also belongs to our descendants.

The sovereignty of the country can not be limited or abolished by the decisions of any government officials and even by a referendum.
Independence and state sovereignty open the way to the prosperity of the Motherland, help strengthen our country's contacts with the international democratic community.

According to Art. 3 of our Constitution, “the only source of state power and the bearer of sovereignty in the Republic of Belarus is the people”. In this regard, we, the deputies of the 12th and 13th convocations of the Supreme Council, call on all citizens of our country as well as all compatriots living outside its borders to rally around the Independence of our Homeland and do everything possible to preserve and consolidate the sovereignty of our state for centuries!

Adopted by an assembly of the Republic of Belarus Supreme Council Deputies of the 12th and 13th Convocations.
February 9, 2019, Minsk 

Апошнія навіны

Архіў навінаў

      

Design © WKN.BY | All rights reserved.